Aviso legal

Titularitat

Aquest Web site ha estat creat per ABRISOL. Amb caràcter gratuït, informatiu i d’exclusiu ús personal, tenint per objecte facilitar el coneixement al públic en general dels productes i serveis oferts i prestats per ABRISOL. La direcció electrònica del web o servei Internet de ABRISOL és: www.abrisol.net.

Propietat Intel·lectual i Industrial

ABRISOL és titular dels drets de Propietat Intel·lectual sobre el contingut d’aquest web site (disseny gràfic, codis, fonts, textos, imatges, etc.) o en disposa dels permisos necessaris per a la utilització.
Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. N’és prohibida la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts d’aquest web site, si hom no té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Alguns dels continguts d’aquest lloc web poden ser descarregats en el terminal de l’usuari sempre que sigui per a ús privat.
Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat d’ABRISOL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre l’ús sense el consentiment d’ABRISOL o dels legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de la web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius que s’hi inclouen protegits per Llei. La lesió per part de tercers dels drets de Propietat Intel·lectual o qualsevol altre dret sobre el contingut d’aquest lloc web, titularitat d’ABRISOL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.
Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que l’usuari pugui realitzar a aquest lloc web, que infringeixi els drets de propietat de tercers, i el contingut de la qual sigui amenaçant, difamatori, obscè, pornogràfic, o transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

Contingut del lloc web i enllaços

Els continguts, productes i serveis inclosos en el present lloc web d’ABRISOL i qualsevulla altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigides a clients o possibles clients amb residència a Espanya.
Les parts acorden expressament que per a qualsevol qüestió o disputa que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis hi serà d’aplicació la Legislació Espanyola, acordant expressament el sotmetiment a l’exclusiva jurisdicció dels Tribunals d’Alacant.
La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, tot i els esforços de vetllar per la veracitat i actualització per part del personal d’ABRISOL; per tant, ABRISOL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, integritat o veracitat d’aquesta informació, així com tampoc de l’ús per tercers del contingut d’aquesta web site, ni dels possibles errors en l’accés a la mateixa, essent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.
Aquest lloc web pot contenir enllaços (links) a pàgines externes, no essent ABRISOL responsable dels continguts d’aquestes pàgines i sent, per tant, responsabilitat de l’usuari, que haurà de regir-se pels termes i condicions d’utilització de les pàgines consultades. A més, ABRISOL adverteix que la presència d’enllaços (links) en el lloc web d’ABRISOL a pàgines no pertanyents a ABRISOL té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació, patrocini, recolzament o recomanació d’aquests per part d’ABRISOL.
Qualsevol enllaç a aquest web site des d’un altre haurà de fer-se sempre a la pàgina principal (www.abrisol.net) no implicant de cap manera el patrocini d’ABRISOL del lloc que conté l’enllaç. ABRISOL concedeix a l’usuari una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per a usar, copiar i imprimir, exclusivament per a ús de caràcter personal, qualsevol material o document trobat en aquest lloc web.
L’usuari pot transferir el contingut d’aquest lloc web al seu terminal (download) sempre que sigui per a ús personal i sense cap finalitat comercial; per tant, l’usuari no podrà, sense autorització prèvia per escrit d’ABRISOL, distribuir, modificar, transmetre, reenviar o usar el contingut del lloc web amb fins públics, comercials o realitzar qualsevol altra forma d’explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, incloent, però no limitant-se, a textos, imatges, àudio i vídeo.
ABRISOL no transfereix a l’usuari la propietat del seu software, essent aquest el propietari del suport en el qual el software és gravat. ABRISOL reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inclòs el software.
Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal (download), incloent qualsevol arxiu, imatges incorporades o generades pel software així com la informació annexa a aquest no podrà disseccionar-lo per a l’estudi o descompilar-lo, traduir-ne la versió del codi objecte original o el propi llenguatge a un altre codi o llenguatge. Tampoc podrà realitzar-ne qualsevol manipulació que alteri la naturalesa del software o la finalitat original.
ABRISOL adverteix que l’ús del lloc web que l’usuari faci i de la informació que aquesta contingui, són de la pròpia responsabilitat, així com, no garanteix que en l’accés a d’altres llocs web a través d’enllaços (links) pugui visualitzar informació que fereixi la seva sensibilitat o li provoqui danys.

Política de privacidad y protección de datos

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), *ABRISOL informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades van a passar a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat del qual i responsabilitat correspon a *ABRISOL, sent la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar-li i transmetre-li informació dels serveis oferts per *ABRISOL.

Amb la remissió de les seves dades, Ud. presta el seu consentiment exprés perquè *ABRISOL pugui dur a terme el tractament automatitzat per al compliment de les finalitats anteriorment indicades. Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat *ABRISOL, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. *ABRISOL procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per atendre adequadament les mateixes.

L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. Li informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per *ABRISOL i informar-li de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin. La nostra pàgina web pot utilitzar *cookies i altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret i conèixer dades de la seva navegació, sense que l’usuari sigui conscient.

No obstant això, és el nostre compromís que qualsevol canvi en la Política de Privadesa referent a això serà immediatament advertit, a través del present lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat. Així mateix, en relació amb les dades personals recaptades en la forma prevista en aquesta Política de Privadesa, s’informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. Els referits drets podran ser exercitats, bé per l’usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remissió d’una sol·licitud escrita i signada, a l’adreça del centre de treball de *ABRISOL.